מלגות סיוע בתשלומי הורים – תש"ף

שלום רב הורים יקרים,

 

מצורף כאן דף מידע להגשת בקשה למלגות לשנת הלימודים תש"ף. 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת, בדרך הענקת מלגות עבור תשלומי הורים.

חלוקת המלגות נעשית בכפוף להנחיות ולוח זמנים שהעביר משרד החינוך שאליו יש לצרף את האישורים:

  • 3 תלושי שכר אחרונים של שני ההורים ו/או כל הכנסה אחרת (ביטוח לאומי/ מזונות)

לעצמאים יש לחשב הכנסה שנתית – יש לצרף דו"ח מרואה חשבון.

  • צילום ת.ז. כולל ספח.

את האישורים יש להגיש למזכירות ביה"ס לא יאוחר מה- 29.10.19.  

 

 

בברכת שנה מוצלחת ופורייה

צוות "שחקים"