הורים יקרים שלום רב,

מצ"ב טופס בקשה להנחה לשנת הלימודים תשפ"ב.

בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל הוראת קבע מס' 0222 להלן קישור: https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=269

משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אביזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות.

יובהר כי המלגות נועדו לסייע במימון תשלומי ההורים ולכן לא תוענק מלגה שאיננה לכיסוי הוצאות לצורכי חינוך באמצעות בית הספר.

 

חלוקת המלגות נעשית בכפוף להנחיות ולוח זמנים שהעביר משרד החינוך, לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • 3 תלושי שכר אחרונים של 2 ההורים ו/או כל הכנסה אחרת. (לדוג'- ביטוח לאומי/מזונות).
  • על עצמאים להציג דו"ח שנתי מרואה חשבון.
  • צילום ת.ז כולל ספח.

 

את הבקשות יש להגיש לכל המאוחר עד לתאריך 25.10.21:

חט"ע: משרדי אדמיניסטרציה- מבנה "דקל" טלפון 04-6880515/ 04-6665407

חטה"ב- מזכירות- טלפון: 04-7799930/1

 

בברכת שנה טובה ובריאות איתנה,
צוות "שחקים"