נוהל הגשת בקשה למלגות

שלום רב הורים יקרים,

טופס בקשה למלגה תשפא כולל נהלי חלוקה

בהתאם לחוזר מנכ"ל הוראת קבע מס' 0222, משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אביזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות.
יובהר כי המלגות נועדו לסייע במימון תשלומי ההורים ולכן לא תוענק מלגה שאיננה לכיסוי הוצאות לצורכי חינוך באמצעות בית הספר.

חלוקת המלגות נעשית בכפוף להנחיות ולוח זמנים שהעביר משרד החינוך שאליו יש לצרף את האישורים הבאים:

3 תלושי שכר אחרונים של שני ההורים ו/או כל הכנסה אחרת.(ביטוח לאומי/מזונות)

לעצמאים יש לחשב הכנסה שנתית-יש לצרף דו"ח מרואה חשבון.

צילום ת.ז כולל ספח.

את האישורים יש להגיש באופן הבא:
חט"ע- במשרדי אדמיניסטרציה.
חטה"ב-  במזכירות החטיבה.

שימו לב יש להגיש את האישורים לא יאוחר מה-25.10.20
לכל שאלה ניתן להתקשר:
חט"ע- 04-6880515
חטה"ב- 04-7799930

בברכת בריאות איתנה ושנה טובה!
צוות "שחקים"